Generalforsamling

Scroll

Til medlemmer af KFUM og KFUK i Haslev

Hermed indkalder bestyrelsen for KFUM og KFUK i Haslev til foreningens generalforsamling fredag den 15. marts 2024 kl. 18.00.

Vi starter med andagt i Haslev Kirke. Derefter vil vi spise sammen i Kirkehuset inden generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Beretning om aktiviteterne i det forløbne år og foreningens nuværende situation.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023.
 4. Drøftelse af foreningens vision, mål og/eller arbejdsplaner.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2025 samt godkendelse af budget for 2024.
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.
 8. Valg af en suppleant for et år.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.
 10. Eventuelle forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark.
  Valg af delegerede til KFUM og KFUKs Landsmøde.
  Opstilling af eventuelle kandidater til Hovedbestyrelsen.
  Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til efter generalforsamlingen at træffe beslutning angående dagsordenens pkt. 10.

 

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen og har stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i alle sager, der er optaget på dagsordenen, uanset hvor mange medlemmer der møder op.

Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 og 6 skal indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest fredag den 1. marts 2024.
Forslag skal være underskrevet af mindst 3 medlemmer.

Endelig dagsorden og fremsatte forslag vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning udbedes senest mandag den 11. marts 2024:sms 42341883 eller mail:
poulkjaergaardlarsen@gmail.com

 

Venlig hilsen

Bent Mostrup
Themstrupvej 54,
4690 Haslev
bent@mostrup.name

Formand for KFUM og KFUK i Haslev.