Generalforsamling

Scroll

Til medlemmer af KFUM og KFUK i Haslev

Hermed indkalder bestyrelsen for KFUM og KFUK i Haslev til foreningens generalforsamling fredag den 18. marts 2022 kl. 18.00.

Vi starter med andagt i Haslev Kirke ved Lis Levring. Derefter vil vi spise sammen i Kirkehuset inden generalforsamlingen.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021.

4. Drøftelse af foreningens vision, mål og/eller arbejdsplaner.

5.Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.

6.Fastsættelse af kontingent for 2023 samt godkendelse af budget for 2022.
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for 2023:
Velkomstmedlemmer 75 kr.
0-29 år                                  75 kr.
+ 30 år                                  300 kr.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er Bent Mostrup og Kjeld Folke Jørgensen.

8. Valg af en suppleant for et år. På valg er Lise Klemmed Lorentzen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.

10.Eventuelle forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark.
11. Valg af delegerede til KFUM og KFUKs Landsmøde.
Opstilling af eventuelle kandidater til Hovedbestyrelsen.
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til efter generalforsamlingen at træffe beslutning angående dagsordenens pkt. 10.

11. Eventuelt

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen og har stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i alle sager, der er optaget på dagsordenen, uanset hvor mange medlemmer der møder op.

Tilmelding

Tilmelding til spisning udbedes senest tirsdag den 15. marts 2022:
sms 42341883 eller mail: poulkjaergaardlarsen@gmail.com

 

Venlig hilsen

Bent Mostrup
Themstrupvej 54
4690 Haslev
bent@mostrup.name

Formand for KFUM og KFUK i Haslev.