Generalforsamling

Generalforsamling

Scroll

Generalforsamling i Distrikt Østersøen

Søndag d. 6. marts  2022, kl. 12.30, Kirkepladsen 8B, 4690 Haslev

Hermed indkaldes du og alle foreningsmedlemmer, til Distrikt Østersøens  Generalforsamling.

 

Tidsplan:

12.30 Der serveres en sandwich.

13.00 Velkommen med en sang og kort indledning v. Haslev.

13.15 Møde (se dagsorden på næste side)

Indlagt kaffe og kage pause

16.00 Afslutning og tak for i dag.

 

Tilmelding til Heidi Rwotto – hrwotto@gmail.com – senest mandag d. 28.feb.2022

Arrangementet er gratis.

Indkomne forslag sendes til formand Heidi Rwotto senest 14 dage inden mødet.

 

Vel mødt !

På vegne af Distrikt Østersøen

Og KFUM og KFUK i Haslev

 

Referat fra Generalforsamlingen 6. juni 2021

 1. Valg af referent og ordstyrer: Dirigent: Hans Henrik. Referat: Kirsten
 1. Beretninger: Godkendt med kommentarer til musikalsk legestue i Haslev og godt initiativ fra Bisserupbestyrelsen “Åben lejr.” Ide - rundsender Flyers til formænd.
 2. Revideret regnskab: Godkendt
 3. Arbejdsdrøftelse: Briangstorm.
 4. Langsigtede mål og strategier: Se vedhæftet ramme.
 5. Indkomne forslag: Vedtagelse af nye vedtægter. - Godkendt. Herunder hjemmesideansvarlig. - Bent Mostrup  melder sig.
 1. Vedtagelse af budget. - Godkendt

        Herunder foreningens bidrag til distriktet, - 15 pr          medlem.

 1. Sammensætning af udvalg. Daniel kontakt til Familielejr. Ingen fødekæde til Børne/Teen lejr - pt. intet udvalg.
 2. Valg af bestyrelse og suppleanter. Tommy og Hans Henrik modtager   genvalg
 3. Valg af revisor - Niels Hvid.
 4. Valg til skolebestyrelser: Mangler til rep. på SØS og MSE - melder Birka Pind
 5. Dato og ansvarlig forening for næste års generalforsamling. Næste generalforsamling: 6 marts 2022 i Haslev.

 

Tiltag

Ansvarlig

 

Familielejr.

Daniel - Distriksplan.

 

Synge sammen/Sangcafe.

Foreninger

Invitationer til distriktets medlemmer

Leg, spis og snak.

Foreningen.

 

Stemme dørklokker.

Foreninger/lokalt.

 

Bedsteforældre lejre.

Lokalt arrangeret.

 

 

Referat fra generalforsamlingen i Foreningen Bisseruplejren, 29. marts 2021

Referat fra generalforsamling i foreningen Bisseruplejren.

Tid/Sted: Online, via Teams. Mandag d. 29. marts 2021
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen ville foreslå Kirsten Mostrup som dirigent, men Kirsten Mostrup kunne i deltage pga. sygdom.
Bent påtog sig rollen. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, 1 måned før
på www.ostersoen.kfum-kfuk.dk samt www.bisseruplejren.dk
2. Bestyrelsens beretning
Jørn fremlagde bestyrelsen beretning, Året 2020 var en mærkelige år. Alle aftaler blev aflyst, og sidste års
Generalforsamling blev først afholdt d. 31. august 2020. Den 21. oktober blev bestyrelsen konstitueret.
Lejren blev udlejet til en institution i en periode, der havde brug for ekstra undervisningsplads.
Vi er kommet igennem året med et lille overskud, også grundet mindre udgifter.
Der har været afholdt arbejdsdag i september. Y’s Men i Sorø, Dianalund og Næstved har gjort en stor
indsats. Tak.
Slagelse kommune har opsagt vores aftale om fritagelse for grundskyld.
Foreningen har modtaget en donation som skal gå til forbedring af udearealerne. Beløbet dækker ikke hele
projektet, så bestyrelsen har ansøgt Fonden for Sparekassen Den Lille Bikube.
Der er blevet afholdt telefonmøde i bestyrelsen i februar hvor vi bl.a. besluttede at afholde
generalforsamlingen online på Teams
Jørn sagde tak til bestyrelsen - vi har det godt sammen. Også tak til Børge.
3. Regnskab til godkendelse v. Bent
Bent har udsendt regnskab og det blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde.
Regnskabet blev godkend på generalforsamlingen med et overskud på 49.764,31 kr.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
Referat fra generalforsamlingen i Foreningen 
5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for
enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i
Danmark v. Bent
Budget og kontingenter blev godkendt. Kontingent fortsætter uændret med 5 kr. pr foreningsmedlem
(KFUM og KFUK) og 25 kr. for enkeltmedlemmer.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er Peter, Frits og Tue, alle medlemmer blev genvalgt.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år
Der var tilsagn fra Inge Lund Andersen og Peter Christensen til valg som revisorer, samt Poul Kjærgaard
Larsen som revisorsuppleant. Alle tre blev valgt.
8. Eventuelt.
Intet