Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 14.03.2023 kl. 19.00

Poul Rabjerg

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for KFUM og KFUK i Herning.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00 på Brændgårdvej 18, Herning.

Fra foreningens vedtægter:
§ 8 Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

2. Stemmeret og valgbarhed
  1. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer af foreningen, der har betalt skyldigt kontingent.
  2. Medlemmerne kan vælges til foreningens bestyrelse. For at være valgbar skal der foreligge tilsagn fra den foreslåede.

3. Indkaldelse og afholdelse
  1. Den årlige generalforsamling afholdes i årets første kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der møder frem.
  2. Der indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelse sker ved opslag på lokalforeningens hjemmeside om tid og sted for afholdelsen af generalforsamlingen samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en e-mail-adresse til foreningen.
  3. Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 og 6 skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer.
  4. Senest 1 uge før generalforsamling gøres dagsorden og fremsatte forslag tilgængelig for foreningens medlemmer ved opslag på foreningens hjemmeside.
  5. Der kan ikke tages beslutninger i sager, som ikke er optaget på dagsordenen.
  6. Beslutninger træffes blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved almindelig stemmeflerhed, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og efterfølgende godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark inden de kan træde i kraft.
  7. Valget til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Man kan stemme på højst det antal kandidater, der er på valg.

4. Dagsorden
Dagsorden for den årlige generalforsamling skal som minimum indeholde:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og foreningens nuværende situation.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning.
  4. Drøftelse af foreningens vision, mål og/eller arbejdsplaner.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
  8. Valg af 2 suppleanter for et år.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.
  10. I lige år:
    a. Fremsættelse af eventuelle forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark.
    b. Valg af delegerede til KFUM og KFUK’s Landsmøde (jvf. Vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark).
    c. Opstilling af eventuelle kandidater til Hovedbestyrelsen.
    d.  Generalforsamlingen afgør bestyrelsens bemyndigelse til efter generalforsamlingen at træffe beslutning angående punkterne a-c.
  11. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
  12. Eventuelt

5. Ekstraordinær generalforsamling
  1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmerne kræver det med angivelse af en skriftligt motiveret dagsorden.
  2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære, dog senest to uger efter kravet er fremkommet, til afholdelse tidligst to uger og senest fire uger efter indkaldelsen (jf. § 8.5.1). 

  3. Regler for afvikling og stemmeafgivelse er de samme som ved ordinær generalforsamling.

Årsberetning fra de enkelte afdelinger skal sendes til formand.herning@kfum-kfuk.dk senest den 1. marts 2023.

Under indkomne forslag, kommer bestyrelse med følgende forslag:
Uændrede kontingentsatser.

Indkomne forslag fra medlemmer:
Vær opmærksom på følgende:
Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 og 6 skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen (dvs. senest 28. februar 2023). Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer.

Endelig dagsorden fremsendes senest 6. marts.

Vel mødt til generalforsamling den 14. marts

Poul Rabjerg
Formand