§1 Ro og orden

Som kollegianer har du ansvar for at opretholde ro og orden på kollegiet, og du skal følge de regler der måtte komme fra kollegiets ansatte og bestyrelse. Du må respektere de indskrænkninger i den frie livsudfoldelse, som er nødvendige af hensyn til det fælles liv på kollegiet. Det er især vigtigt at tage hensyn til de beboere som ønsker læse- og nattero.

1.2 Musik: Du skal undgå musik og larm, som kan genere dine naboer. I hverdagene (søndag til torsdag aften) må der ikke spilles musik efter klokken 22.00. Fredag og lørdag må der spilles musik til kl. 24.00. Hvis du ønsker at spille musik længere, skal du spørge dine naboer, under- og overboer om lov. Ved gangfester og fester for hele kollegiet må der spilles musik indtil kl. 03.00.

1.3 Gæster: Forskrifterne gælder også gæster, og du er ansvarlig for dine gæsters adfærd på kollegiet. Gæster må kun undtagelsesvist lukkes ind efter kl. 22.00. 

§2 Fællesarealer

Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for at holde fællesarealer pæne og ryddelige. Private ejendele skal opbevares på værelset, og der må af hensyn til brandvedtægterne aldrig stå ting på gangene og i trappeopgange. Inventar og effekter som tilhører kollegiet, må ikke fjernes, og du hæfter for eventuelle skader på kollegiets ejendom.

2.2 Rengøring: Alle skal tage del i den almindelige rengøring af fællesarealer samt den årlige hovedrengøring. Rengøringsordningen bliver aftalt indbyrdes mellem kollegianerne på den enkelte etage. Pligten til at deltage gælder uanset, om du benytter de fælles faciliteter eller ej. Selve trappeopgangen og indgangen rengøres ugentligt af viceværten. Vaskekælderen rengøres månedligt, såfremt der er ryddeligt. Vaskemaskine og tørretumbler rengøres hvert halve år.

2.3 TV-stuen: Inventar fra tv-stuen, herunder puder og elektronisk udstyr, må under ingen omstændigheder fjernes fra rummet. Der opfordres til køkultur ved brugen af fjernsynet, men der bør tages hensyn til enestående direkte programmer. Hver beboer har ret til at reservere TV-stuen til private sammenkomster én gang om året. Oprydning skal foregå umiddelbart efter arrangementet, og skal være afsluttet senest dagen efter kl. 10.00.

2.4 Øvrige bestemmelser: Husdyr må ikke opholde sig på kollegiet. Det gælder også husdyr, som dine gæster har med. Kollegiets bestyrelse har vetoret, hvad angår udsmykning af fællesarealer. Cykler kan stilles i kollegiets cykelkælder eller i det afmærkede område i gården. Parkering af biler er forbeholdt lejerne af parkeringspladserne, og der henvises i stedet til offentlige parkeringspladser.

§3 Værelset

Du må kun benytte værelset som bolig for dig selv, og du er selv ansvarlig for dit værelse og dets faste og løse inventar. Ophængning af billeder m.v. skal ske med mindst mulig skade på vægge og træværk.  Enhver skade, der ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde, medfører et erstatningsansvar. Der afholdes flyttesyn ved udflytninger og nye lejere skal udfylde en mangelliste ved indflytning. Du skal uden unødigt ophold anmelde eventuelle skader til viceværten.

3.2 Nøgler: Ved lejemålets begyndelse udleveres der to værelsesnøgler, én nøgle til yderdøre samt et vaskekort. Du hæfter selv for bortkomne nøgler og kort, og kan få lavet nye efter aftale med eforen. Du må ikke selv lave kopier af nøglerne.

3.3 Fremleje: Den enkelte lejer kan fremleje sit værelse op til 1 år, men kun én gang. Fremlejetager skal godkendes af udlejer, og forløbet aftales med eforen. Hvis fremlejetager ønsker at komme i betragtning til et værelse efter lejemålets ophør, skal denne have søgt ind på linje med andre ansøgere. Kollegiet kan dog ikke garantere optagelse ved fremlejemålets ophør.

3.4 Intern flytning: Kollegianere har mulighed for at flytte internt på kollegiet efter følgende regler; Flytningen behandles som ordinære ud- og indflytninger. Det vil sige, at der skal betales nyt depositum, og at det nye lejemål er nyistandsat. Du kan kun flytte internt én gang, og som udgangspunkt kan man ikke skifte gang. Hvis der er flere som ønsker at få et værelse, prioriteres der efter anciennitet. Dog prioriteres beboere i yderværelserne først.

3.5 Øvrige bestemmelser: Du har pligt til at lufte ud, og madlavning må kun foregå i køkkenet. Det er ikke tilladt at opsætte egen trådløs router. Kollegiets ledelse har ret og pligt til, efter aftale med dig, at undersøge om værelset bliver holdt i rimelig stand. 

§4 Forsikring

Kollegiet påtager sig intet ansvar for lejerens person og ejendele.

§5 Misligholdelse

Hvis du ikke overholder denne husorden, betragtes det som tilsidesættelse af lejeaftalen, og det vil i givet fald kunne begrunde en opsigelse af lejemålet.