Tilmedling er lukket

Se indsendte forslag

Forslagene, der er udsendt på forhånd


Se Landsmødebilagene

Se forslag til toårsmål 2022-24

   

Senere indsendte ændringsforslag

 

Senere indsendte forslag til resolutioner og udtalelser

 

Forslagsstiller

KFUM og KFUK på Amager, KFUM og KFUK i København og KFUM og KFUK i Roskilde 

Kontaktperson

Filip Hove Kristensen
fhk@kfum-kfuk.dk 
61777817

KFUM og KFUK på Amager

Forslagets ordlyd

(Kun dette stemmes der om)

Landsorganisationen bør i sit arbejde med lokalforeningerne undersøge muligheden for at danne: 

  • Stærkere netværk for bygningsdrift- og udvikling. 

Herudover bør man undersøge muligheden for at lave en arbejdsgruppe eller en lignende enhed, som kan afsøge, hvordan der kan arbejdes mere strategisk med bygningsdrift- og udvikling som en samlet bevægelse.

Det kunne eksempelvis være gruppens opgave at:

  • pege på fordelagtige strukturer på tværs af landet - fx regionalt eller på distriktsplan.
  • samle eller give god adgang til kompetencer indenfor gennemgang af bygningsmasse, renovation, entreprise og bygningsfaglighed. 

‘rabataftale’ fx til understøttelse med relevante advokatbistand

Motivation og baggrund

KFUM og KFUK har igennem historien haft og erhvervet sig mange bygninger, som drives til glæde og gavn for børn og unge. Stort set alle bygninger er i dag ejet af lokale bestyrelser. 

I dag kan det være svært at komme ind i en bestyrelse, hvor man direkte eller indirekte har ansvar for at drive en eller flere bygninger, også selvom man lokalt kan have bygningsbestyrelser/grupper. 

Bygningsdrift kan også have en tendens til at dræne kræfterne over tid. Selvom man etablerer bygningsgrupper, er det stadig mange frivillige kræfter at bruge over tid, og derfor kunne man med fordel pulje kræfter sammen og derved frigive endnu flere kræfter på aktiviteter for børn og unge. 

Det kan eksempelvis i tilfælde af misvedligeholdelse være svært for den enkelte forening at klare udfordringerne selv. Dette kan dels betyde, at det kan være svært at sidde i en bestyrelse og blive ved, hvis ikke man er klædt på til opgaven. Det kan dels også være en stor barriere for at træde ind i en bestyrelse, hvis man ikke ved, hvordan det kan gøres eller ikke har en anelse om hvor man finder ud af, hvordan man driver og udvikler en bygning.  

Der er mange muligheder i vores bygninger, men vores frygt er at det bliver en hæmsko for at trives i frivillige fællesskaber og for at udvikle vores foreninger. Når det er ret tilfældigt om ekspertisen er til stede i den pågældende lokalforening, bliver lokalforeninger hurtigt deres egen økonomiske ø, hvor det kan blive en altopslugende opgave. 

Hvis der ikke bliver arbejdet mere strategisk med området, frygter vi at bygninger misvedligeholdes og ender med at måtte sælges. I stedet, mener vi at man kan løfte denne opgave bedre ved at arbejde mere strategisk med forvaltningen af bygningerne. Vi kan gøre det sjovere og nemmere, ved at gøre mere sammen og bruge bygninger aktivt som en ressource for foreninger, hvis vi bliver bedre til at forvalte vores bygningsmasse. 

Ifm. vedtægtsændringerne ved sidste landsmøde hos alle lokalforeningerne, blev der bl.a sikret en forkøbsret for landsbevægelsen på bygninger. Det er et godt grundarbejde, som kan tænkes videre ind i en strategi for forvaltning af bygninger.  

De nye to-årsmål betoner i mål 2 C. at styrke formænd og bestyrelsers lederskab i vores foreninger. Vi mener, at følgende forslag ville være med til at opfylde særlig dette mål, men også generelt vil styrke fundamentet for vores samlede bevægelse.

Forslagsstiller

KFUM og KFUK på Amager, KFUM og KFUK i Snejbjerg og KFUM og KFUK i Aarhus Midtby 

Kontaktperson

Filip Hove Kristensen
fhk@kfum-kfuk.dk 
61777817

KFUM og KFUK på Amager

Forslagets ordlyd

(Kun dette stemmes der om)

At KFUM og KFUKs landsorganisation nedsætter en arbejdsgruppe med fokus på at understøtte og udvikle samarbejdet med YMCA Ukraine - både på lokalt og nationalt niveau.

Motivation og baggrund

Ruslands invasion af Ukraine har affødt en helt ekstraordinær situation for YMCA i Ukraine på både nationalt og lokalt niveau: Unge mænd, der er kaldt i krig. Børn, hvis fædre ikke kommer hjem igen. En økonomi med løbsk inflation. Millioner af internt fordrevne. Udfordringerne står i kø.

KFUM og KFUK i Danmark har de sidste fem-ti år opprioriteret og styrket partnerskabet med YMCA Ukraine. Sideløbende har lokale aktiviteter vokset frem både i lokalforeninger og på flere efterskoler, men især i KFUM og KFUK i Aarhus.

Med andre ord har vi både kendskab, erfaringer og relationer både i og mellem Danmark og Ukraine. Derfor kan vi løfte mere sammen, hvis vi puljer kræfter, fokus og engagement.

Forslaget er dybest set et ønske om at landsorganisationen tager et skridt op i engagement og fokus i forhold til YMCA Ukraine. KFUM og KFUK bør som alle andre træde frem og tage (endnu mere) ansvar i denne kritiske tid i Europas historie.

Vi har en unik organisation gennem YMCA-bevægelsen - i Europa men også globalt -, hvor vi kan bidrage med meget inde i Ukraine både på kort sigt og længere sigt i form af genopbygning og rehabilitering af både YMCA som organisation og de børn og unge, som YMCA eksisterer for. Det kræver dog, at vi styrker vores egen organisation omkring det. Lignende arbejdsgrupper har vi haft stor succes med ifm Palæstina.

Den foreslåede arbejdsgruppe kunne fx. arbejde med følgende:

  • Være en samlende og koordinerende instans i forhold til eksisterende projekter
  • At intensivere dialogen med YMCA Ukraine om de udfordringer de står i, og afdække mulighederne for, hvordan vi kan bidrage herfra.
  • Skabe overblik over, hvilke puljer der kan søges til at udbygge allerede eksisterende projekter og/eller skabe helt nye projekter.
  • Afdække muligheden for at skabe en professionel organisering i Danmark  til at understøtte YMCA Ukraine evt. på vegne af YMCA Europe.
  • Overveje, hvilke samarbejdspartnere, der kunne være relevante at inddrage i vores projekter.
  • Bistå med kampagner og anden kommunikation, så vores projekter tiltrækker unge, der gerne vil hjælpe Ukraine.
  • Forsøge at inddrage flere lokalforeninger i forhold til arbejde målrettet internt i Ukraine eller målrettet herboende ukrainere.

Vi ønsker ikke at definere på forhånd, hvordan arbejdsgruppen skal sammensættes og hvilke præcise opgaver den skal tage fat på. Dette arbejde lægger naturligt hos bl.a. Udvalget for Globale Fællesskaber.