Vedtægter i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Scroll

Senest ændret på Stormødet den 13. marts 2021

§ 1. Navn

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Stiftet 1997

§ 2. Formål og grundlag

2.1 At hjælpe og støtte de lokale KFUM og KFUK foreninger i Distriktet, at styrke samarbejdet og kendskabet foreningerne imellem og i øvrigt at arbejde for at fremme nye initiativer (jf. formål for KFUM og KFUK i Danmark).

2.2 Formål

KFUM og KFUK's formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

2.3 Grundlag

KFUM og KFUK’s grundlag er bekendelsen til den treenige Gud.

KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse, som bygger på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske lære (jævnfør supplerende dokument om KFUM og KFUK’s teologiske basis, som vedtages af Landsmødet).

KFUM og KFUK er tilknyttet World Alliance of YMCAs og World YWCA og tilslutter sig derfor værdigrundlaget for begge organisationer.

KFUM og KFUK forstår mennesket som en helhed bestående af krop (body), sind (mind) og ånd (spirit). Derfor mødes vi til fællesskab, til dannelse og til tro.

§ 3. Arbejdsform

Formålet søges realiseret i KFUM og KFUK's aktiviteter gennem:

 • Fællesskabets rum, hvor mennesker mødes ansigt til ansigt, deler livet med hinanden og inviterer flere med.
 • Dannelsens rum, hvor debat og refleksioner giver mod til at leve og handle til gavn for medmennesket.
 • Troens rum, hvor mennesker styrkes og forbindes med Gud og med hinanden gennem gudstjeneste og ritualer, ord og eftertanke. 

§ 4. Medlemskab

4.1 Distriktet omfatter KFUM og KFUK foreninger i Aarhus, Odder og Samsø kommuner. 

4.2 Medlemmer af distriktets foreninger (jf. § 5 i landsorganisationens vedtægter) er samtidig medlemmer af distriktet.

4.3 Foreningerne betaler medlemsbidrag til Distriktet for hvert medlem.

4.4 Stormødet fastsætter kontingentet.

§ 5. Lederskab

5.1 Frivillige i KFUM og KFUK er 

 • ledere (bestyrelse, events, klubber, udvalg, arbejds- og projektgrupper, mv.) 
 • hjælpere (som bidrager til enkeltstående arrangementer såsom køkkenhjælpere, undervisere mv.)

5.2 KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle frivillige. 

5.3 En leder i KFUM og KFUK skal være medlem, skal være døbt og skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål.

5.4 En hjælper i KFUM og KFUK skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål.

5.5 Ledere i KFUM og KFUK skal tilbydes lederuddannelse (jf. supplerende dokument vedtaget af Hovedbestyrelsen).

§ 6 Distriktet

For Distriktet gælder KFUM og KFUK i Danmarks vedtægter ang. distrikter (§ 8).

§ 7 Distriktsbestyrelsen

7.1 Sammensætning

7.1.1 Distriktsbestyrelsen består af formand og to næstformænd valgt på stormødet, og sammensættes i øvrigt af to personer fra hver lokalforening.

7.1.2 Foreningsrepræsentanterne vælges på de respektive foreningers generalforsamling for to år ad gangen forskudt, således at der er et medlem fra hver forening på valg hvert år. Desuden vælger hver forening en suppleant. Valgperioden løber fra førstkommende stormøde efter foreningens generalforsamling. Udtræder et medlem før perioden udløber, indtræder suppleanten og sidder den pågældende periode ud.

7.1.3 Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling. 

7.2 Konstituering

7.2.1 Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer (jf. § 11”Retlige forpligtelser”). Formand og næstformand er valgt til posten på stormødet. Der kan ikke være personsammenfald mellem disse roller. 

7.2.2 Bogholderi og vedligehold af medlemsoplysninger kan uddelegeres til en person uden for bestyrelsen.

7.2.3 Hvis formanden træder tilbage før tid overgår formandsposten til én af  næstformændene.

7.2.4 Er en af næstformændene trådt tilbage eller overgået til at være formand, konstituerer bestyrelsen en ny næstformand, som sidder resten af valgperioden ud.

7.2.5 For­lader et bestyrelses­medlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud.

7.3 Beslutningsdygtighed

7.3.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. 

7.3.2 Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.

7.4 Forretningsorden

Distriktsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.5 Bestyrelsens opgaver

7.5.1 Bestyrelsen leder distriktet og varetager den strategiske udvikling af distriktet mellem stormøderne. 

7.5.2 Bestyrelsen forbereder og indkalder til stormøder. 

7.5.3 Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsens og stormødets beslutninger.

7.5.4 Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. 

7.5.5 Bestyrelsen sikrer løbende, at distriktets frivillige er fortrolige med og lever op til KFUM og KFUK’s samværspolitik.

7.5.6 Bestyrelsen ansætter eventuelle lønnede medarbejdere (jf. paragraf 9). 

7.5.7 Bestyrelsen forvalter distriktets midler, administrerer de af stormødet vedtagne budgetter (der følger regnskabsåret) og lader regnskaber revidere og indsender disse til landskontoret efter anvisning.

7.5.8 Bestyrelsen varetager kontakten samt vælger én repræsentant til bestyrelsen for ”Den selvejende institution Aarhus KFUM og KFUK’s ejendomme.

Den selvejende institution sørger for drift og vedligehold af Distrikts ejendom.

7.5.9 Bestyrelsen vælger repræsentation til relevante repræsentantskaber og bestyrelser og godkender samarbejdsaftaler med andre organisationer. 

7.5.10 Bestyrelsen varetager de forpligtelser, der som folkeoplysende forening måtte være over for kommunen. 

§ 8 Stormødet

8.1 Stormødet er generalforsamling for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus og dermed Distriktets højeste myndighed. 

8.2 Stemmeret og valgbarhed

8.2.1 Stemmeret på stormødet har alle fremmødte medlemmer af distriktets foreninger, som har betalt skyldigt kontingent til deres lokalforening, og hvis lokalforening har betalt skyldigt  distriktsbidrag.

8.2.2 Medlemmerne kan vælges til distriktets bestyrelse. For at være valgbar skal der foreligge tilsagn fra den foreslåede. 

8.3 Stormødets indkaldelse og afholdelse

8.3.1 Det årlige Stormøde afholdes i årets første kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der møder.

8.3.2 Der indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelse sker ved opslag på distriktets hjemmeside om tid og sted for afholdelsen af stormødet samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, som har fremsat begæring herom ved registrering af en e-mail adresse til deres lokale forening.

8.3.3 Forslag, der af distriktets medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 og 6 skal være forman­den i hænde senest to uger før stormødet. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer.

8.3.4 Senest 1 uge før stormødet gøres dagsorden og fremsatte forslag tilgængelig for foreningernes medlemmer ved opslag på distriktets hjemmeside. 

8.3.5 Ændringsforslag til indkomne forslag skal være formanden i hænde senest kl. 12.00 dagen før Stormødet

8.3.6 Der kan ikke tages beslutninger i sager, som ikke er optaget på dagsordenen.

8.3.7 Beslutninger træffes blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved almindelig stemmeflerhed, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

8.3.8 Formandskabet vælges på stormødet.

Formanden vælges for et år ad gangen, og de to næstformænd vælges for to år ad gangen forskudt, således at der hvert år vælges én formand og én næstformand.

8.4 Dagsorden

8.4.1 Dagsordenen for Stormødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og distriktets nuværende situation. 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning.
 4. Drøftelse af distriktets vision, mål og/eller arbejdsplaner.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af distriktskontingent samt godkendelse af budget for det kommende år.
 7. Valg af formandskab
 8. Valg af én repræsentant til bestyrelsen for KFUM og KFUKs ejendomme 'SI'.
 9. Valg af revisorer.
 10. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.
 11. Eventuelt 

8.5 Ekstraordinært Stormøde

8.5.1 Ekstraordinært stormøde afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af distriktets foreninger kræver det med angivelse af en skriftligt motiveret dagsorden.

8.5.2 Indkaldelse til ekstraordinært stormøde sendes til alle medlemmer sammen med en motiveret og udførlig dagsorden senest to uger efter kravet er fremkommet, til afholdelse tidligst to uger og senest fire uger efter indkaldelsen. 

8.5.3 Regler for afvikling og stemmeafgivelse er de samme som ved ordinært stormøde.

§ 9 Distriktets ansatte

9.1 Distriktets bestyrelse kan ansætte en lønnet medarbejder såfremt:

9.1.1 Der er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for stillingen.

9.1.2 Distriktet kan dokumentere, at der er dækning for lønnen i hhv. 1⁄2 år eller projektperioden.

9.2 Ansættelser på 18 timer ugentligt eller derover er betinget af:

 1. At KFUM og KFUK i Danmarks generalsekretær har godkendt arbejdsbeskrivelsen forud for stillingsopslaget.
 2. At KFUM og KFUK i Danmarks generalsekretær eller dennes stedfortræder indgår i ansættelsesudvalget.
 3. At der i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen holdes mindst et årligt møde mellem generalsekretæren og distriktsbestyrelsen, hvor arbejdsbeskrivelsen og arbejdstilrettelæggelsen drøftes.

9.3 For alle ansatte gælder KFUM og KFUK’s medarbejderhåndbog og samværspolitik.

9.4 For foreninger og distrikter med ansatte gælder KFUM og KFUK’s arbejdsgiverhåndbog.

§ 10 Vedtægtsændringer 

Ændringer i vedtægter for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 flertal ved det ordinære stormøde, eller med simpelt flertal ved to på hinanden følgende ekstraordinære stormøder. Endvidere skal godkendelse ske af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

§ 11 Retlige forpligtelser

11.1 KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus tegnes og forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening. Disse skal være myndige. 

11.1.1 Såfremt bestyrelsens formand og kasserer ikke er myndige personer, vælges to myndige bestyrelsesmedlemmer som tegningsberettigede og så vidt muligt med enten formand, næstformand og/eller kasserer som en af disse.

11.1.2 Såfremt der ikke findes to myndige personer i bestyrelsen, udpeger bestyrelsen en (hvis der i bestyrelsen findes én myndig person) til to eksterne myndige medlemmer som særligt tegningsberettigede, således at distriktet til enhver tid kan tegnes af to myndige personer.

11.1.3 Såfremt der er udpeget en eller to særligt tegningsberettigede uden for bestyrelsen, beror enhver forpligtelse af distriktet på en bestyrelsesbeslutning, som fremgår af et af bestyrelsen underskrevet referat.

11.2 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af distriktet som sådan pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter.

§12 Opløsning

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus kan kun opløses med 2/3 flertal af de fremmødte to på hinanden følgende stormøder; hvoraf det ene er det ordinære stormøde. Formuen tilfalder da KFUM og KFUK i Danmark.

Såfremt der inden for 3 år igen oprettes KFUM og KFUK samarbejde i Distrikt Aarhus, skal Distriktets formue overføres til dette arbejde.

§13 Fairbar

13.1 KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus driver caféen Fairbar

13.2 Fairbar arbejder indenfor KFUM og KFUK i Danmarks formål. Evt. overskud fra caféens drift tildeles foreninger og projekter, der arbejder for børn og unge.

13.2.1 Stormødet beslutter den endelige fordeling af evt. overskud på opfordring af Fairbars styregruppe og distriktsbestyrelsen.

13.3 Distriktets bestyrelse er ansvarlig for caféen. Den daglige drift varetages af en nedsat styregruppe.

13.4 Caféen er en non profit cafe som primært drives af frivillige. Distriktsbestyrelsen kan dog ansætte lønnede medarbejdere (jf. paragraf 9) i mindre omfang for at sikre drift og kontinuitet.