Landsudvalg

Hovedbestyrelsen har nedsat 5 landsudvalg af frivillige, der arbejder med KFUM og KFUK’s strategi og vision. Her kan du læse om udvalgenes ansvarsområder og se kontaktoplysninger.

Scroll

KFUM og KFUK’s fem landsudvalg er med til at sikre, at vi er en dynamisk og levende organisation, der arbejder ud fra vores vision om at styrke børn og unges livsmod og handlemuligheder i forhold til både tros- og samfundsliv.

 

Læs mere om de enkelte udvalg herunder

Udvalget skal sørge for udvikling og koordinering af aktiviteter med henblik på at styrke lokale aktivitetsmiljøer i KFUM og KFUK.

Udvalget for Lokale aktivitetsmiljøer har bl.a. ansvar for:

 • årligt at udvikle og afholde Netværksdag for bestyrelser.
 • at inspirere foreninger til:
  • at styrke arbejdet med frivillige, så opgaver og forventninger bliver formuleret tydeligt og meningsgivende, og at frivillige mødes med anerkendelse.
  • at være nysgerrige på børn og unges behov i lokalområdet.
  • at tilbyde åbne og tydelige aktiviteter, både være-steder og gøre-steder.
 • at understøtte sang- og musiktilbud i foreningerne. Bl.a.:
  • Ten Sing: Netværk på tværs af grupperne og understøtte evt. arbejdsgruppe.
  • Familiekor og Familiesang: sammen med ansatte, inspirere til nyopstart, udvikling og netværk.
  • Fællesklang: sammen med ansatte på området, at inspirere til nyopstart, udvikling og netværk.
 • at understøtte og inspirere til opstart af aktiviteter på tværs af generationer.
 • at starte og støtte relevante netværk, f.eks. mellem Børnehøjskoler, Børneklubber, teentilbud.
 • at styrke formænd og bestyrelsers lederskab i vores foreninger jf. toårsmål 2C. 
 • at dele gode erfaringer på tværs af foreninger.
 • at holde kontakten til Aleneforældre-udvalget.

Skriv til udvalget på la@kfum-kfuk.dk

Udvalget skal sørge for udvikling og koordinering af festival- og lejraktiviteter i KFUM og KFUK.

Udvalget for Festivaler og lejre har bl.a. ansvar for:

 • at der udvikles på festival- og lejr traditionen i KFUM og KFUK
 • at fungere som udvalg med sparring, økonomisk overblik og idegenerering for arbejdsgrupperne:
  • Treehouse-arbejdsgruppen
  • Børnebørn- og bedsteforældrelejre
  • Scene- og teknikgruppen
  • Nationale familiecamps og familielejre
 • at integrere og synliggøre det globale arbejde lokalt og nationalt. LA, FL og GF er sammen ansvarlige for at skabe gode overgange mellem forskellige aktiviteter, så der bliver mange indgange til KFUM og KFUK.

Skriv til udvalget på fl@kfum-kfuk.dk

Udvalget skal sørge for udvikling og koordinering af internationale/globale aktiviteter i KFUM og KFUK.

Udvalget for Globale fællesskaber har bl.a. ansvar for:

 • at integrere og synliggøre det globale arbejde lokalt og nationalt. LA, FL og GF er sammen ansvarlige for at skabe gode overgange mellem forskellige aktiviteter, så der bliver mange indgange til KFUM og KFUK.
 • at implementere partnerskabsstrategien, hvor KFUM og KFUK’s internationale partnerskaber og samarbejder er beskrevet, og at der løbende sikres, at partnerskaber vurderes og udvikles inden for denne ramme.
 • at synliggøre og udvikle tilbud om globale fællesskaber, som foreninger, klubber, skoler og enkeltmedlemmer kan engagere sig i.
 • at sikre inddragelse af YWCA og YMCA-identiteten i KFUM og KFUK, herunder inspirere til synliggørelse af den dobbelte identitet, til debat og samarbejde blandt medlemmer, lokalforeninger, i relevante landsudvalg og HB.
 • at uddele midler i henhold til retningslinjerne for ”Solidaritets-10’eren” samt at oplyse om, hvad midlerne uddeles til.
 • at koordinere og forvalte det internationale engagement i forhold til YMCA og YWCA både globalt, europæisk og nordisk, herunder bl.a. forberedelse af politiske indspil, sammensætning og forberedelse af delegationer samt varetagelse af den økonomiske støtte til organisationerne.
 • i samarbejde med Hovedbestyrelsen at holde kontakt til repræsentanter, som KFUM og KFUK i Danmark har fået valgt til internationale organer og til nationale organer med relevans for det globale arbejde.
  at samarbejde om tilbud inden for lederuddannelse, festivaler, økumeni og lokale aktivitetsmiljøer på internationalt plan.
 • at inddrage lokale perspektiver, tanker og ideer på et tidligt tidspunkt i udviklingen af nye initiativer og strategier.

Skriv til udvalget på gf@kfum-kfuk.dk

Udvalget skal sørge for uddannelse af frivillige og udvikling af foreninger.

Udvalget for Uddannelse og Udvikling har bl.a. ansvar for:

 • at tilbyde kurser til organisationens unge og frivillige, der styrker dem i de opgaver og udfordringer, de møder i relation til deres rolle og opgave i KFUM og KFUK.
 • at udvikle frivillige ledere ved at styrke dem i kendskabet til børn og unges virkelighed og tilbyde værktøjer til at møde deres behov.
 • at videreudvikle Medkasser (InFri), så det bliver fuldt implementeret og brugt lokalt, samt at gennemføre og udvikle MOVE og Kursus XX.
 • at styrke arbejdet for at skabe tryghed og trivsel i alle KFUM og KFUK’s aktiviteter, herunder at implementere den aktuelle samværspolitik.
 • at tilbyde sparring og vidensdeling til øvrige udvalg og arbejdsgrupper, der afholder fagkurser.
 • at have et overblik over mængden og retningen for organisationens samlede kursusudbud.
 • at styrke unges brug af deres demokratiske rettigheder, herunder involvering af unge ledere i forbindelse med landsmøde i 2024.
 • KFUM og KFUK’s tilstedeværelse på Folkemødet.
 • at styrke formænd og bestyrelsers lederskab i vores foreninger jf. toårsmål 2C. Den nærmere konkretisering af dette ansvarsområde aftales med LA.
 • at understøtte, at vi både lokalt og på landsplan bliver bedre til at beskrive konkrete og afgrænsede opgaver, som nye og nuværende frivillige kan inviteres med i.
 • at tilbyde hjælp til lokalforeninger, som efterspørger udvikling inden for temaer som omfatter UUs område (bestyrelsesudvikling, udvikling af frivillige, sparring på værktøjer som lokale frivillige savner)
 • at udvikle relevant uddannelse til og understøtte netværk for lokale frivilligansvarlige.

Skriv til udvalget på uu@kfum-kfuk.dk

Kristendomsudvalget skal sørge for udvikling og koordinering af forkyndelsesarbejdet i KFUM og KFUK.

Kristendomsudvalget har bl.a. ansvar for:

 • at sætte en klar og synlig dagsorden for kristendom internt i organisationen.
 • at være en let tilgængelig ressource for frivillige.
 • at samarbejde med foreningerne og de øvrige udvalg om dannelsen og ledertræningen af de frivillige ledere, så de opnår en grundlæggende forståelse af organisationens formål og vision.
 • at tage initiativ til, at der skabes mere refleksion lokalt om kristendom og dens betydning for et menneskeliv anno 2022-2024 - gerne med et særligt fokus på unges mentale trivsel.
 • at sætte en klar dagsorden om forholdet mellem åndelighed og naturen.
 • at udvikle og afprøve nye og forskelligartede måder at invitere børn og unge ind i Troens Rum, jvf. toårsmål 2022-2024.
 • at bistå Fairhuset i arbejdet med at indtænke og bringe det kristne menneskesyn i spil på forskellige og inkluderende måder.
 • at stimulere og kvalificere en samtale i organisationen om dåb og lederskab i KFUM og KFUK.
 • at udvikle nye ESSENS-materialer til at styrke kristendomsforståelsen blandt frivillige og medlemmer.
 • at medtænke samarbejdet mellem KFUM og KFUK og Folkekirken ift de børn og unge, der er en del af Folkekirkens aktiviteter. Dette sker med inddragelse af LA.
 • at have en særlig opmærksomhed på, hvordan det fælles fondsstøttede projekt mellem FDF, KFUM-Spejderne, Pigespejderne og KFUM og KFUK om detmedgud.dk fra start bliver en integreret del af arbejdet med kristendom i vores organisation.
 • at udpege og følge KFUM og KFUK’s repræsentanter i detmedgud.dk, SUK, BUSK-udvalget, CUR, Danske Kirkers Råd, samt varetage samarbejdet med Grøn Kirke, Tværkulturelt Center og med Eksistensen om nye udgivelsesmuligheder.

Skriv til udvalget på ku@kfum-kfuk.dk

Læs mere herunder om de forskellige aktiviteter, som udvalgene er med til at understøtte